Πανήγυρις: Ιερά Μονή Παναγίας Γουμενίσσης (βίντεο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ἡ ἱ­στο­ρική Ἱ­ερά Μονή Πα­να­γίας Γου­με­νίσ­σης, τό τρι­ή­μερο 15-17 Αὐ­γού­στου ἐ. ἔ., προ­ε­τοι­μά­ζε­ται νά ἑ­ορ­τά­σει τήν ἀ­θά­νατη Κοί­μηση καί τήν πα­νέν­δοξη Με­τά­σταση τῆς Ὑ­πε­ρα­γίας Θε­ο­τό­κου. Ἡ Ἱ­ερά Μονή μας, ἐγ­κα­θι­δρυ­μένη στήν καρ­διά τῆς Μα­κε­δο­νι­κῆς γῆς καί δι­α­φυ­λάτ­τουσα ἐπί αἰῶνες, σάν ἀ­νε­κτί­μητο οὐ­ρά­νιο θη­σαύ­ρι­σμα τήν χα­ρι­τό­βρυτο θαυ­μα­τουργό Εἰ­κόνα τῆς Πα­να­γίας Γου­με­νίσ­σης, εἶ­ναι τό ἐ­πί­κεν­τρο στήν ἱ­στο­ρία τῆς Γου­μέ­νισ­σας καί τῆς εὐ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χῆς, ἔ­χον­τας δι­α­δρα­μα­τί­σει ἀνά τούς αἰ­ῶ­νες σπου­δαῖο ἐκ­κλη­σι­α­στικό, κοινωνικό καί ἐ­θνικό ρόλο.
Ὁ φε­τι­νός ἑ­ορ­τα­σμός τῆς κο­ρυ­φαίας Θε­ο­μη­το­ρι­κῆς ἑ­ορ­τῆς τῆς Κοι­μή­σεως, εἶναι μία εὐκαιρία γιά ὅλους μας, νά ἐκδηλώσουμε ὁλόψυχα καί ἐγκάρδια, τά αἰσθήματα χαρᾶς, προσμονῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τήν Δέ­σποινα τοῦ κό­σμου καί τόν Μονογενῆ Της, γιά τίς φανερές καί ἀφανεῖς εὐεργεσίες Των.
Στά πλαί­σια τοῦ τρι­η­μέ­ρου ἑ­ορ­τα­σμοῦ τό πρό­γραμμα πε­ρι­λαμ­βά­νει:
α) τήν Τρίτη 14/8, στίς 7.00 μ.μ. ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός καί στίς 8.30 μ.μ., τά Ἐγ­κώ­μια καί ὁ Ἐ­πι­τά­φιος τῆς Πα­να­γίας. Πάν­δημη πε­ρι­φορά, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας, μέ συμ­με­τοχή Κλή­ρου καί λαοῦ τῆς Μη­τρο­πό­λεώς μας.
β) τήν Τετάρτη 15 Αὐ­γού­στου πρωΐ (6:30-10:30 π.μ.): Ὄρ­θρος καί πα­νη­γυ­ρική Ἀρ­χι­ε­ρα­τική θεία Λει­τουρ­γία.
γ) τήν Πέμπτη 16/8, στίς 6.30 μ.μ. πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.
δ) τήν Παρασκευή 17/8, στίς 7.00 π.μ., τό Ἀρ­χι­ε­ρα­τικό συλ­λεί­τουργο καί στίς 10.15 π.μ., ἡ λι­τα­νεία τῆς θαυ­μα­τουρ­γοῦ ἱ. Εἰ­κό­νος.

Πα­ρα­κα­λοῦμε, νά συμ­με­τά­σχετε στήν κεν­τρική ἑ­ορτή τῆς Μη­τρο­πό­λεώς μας στήν ἀ­κρι­τική ἱ­στο­ρική πρω­τεύ­ου­σας τῆς Παι­ο­νίας._

Μέ εὐ­χές καί ἐ­ξαι­ρε­τική τιμή
Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Ἀρ­χιμ. Ἀ­γα­θάγ­γε­λος Σφον­δυ­λιᾶς
καί οἱ σύν ἐ­μοί ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί

Σχετικές δημοσιεύσεις