Χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού στον ΤΟΕΒ Γουμένισσας

Η αδειοδότηση χρήσης νερού για το αρδευτικό δίκτυο της Γουμένισσας επετεύχθη. Η διοίκηση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γουμένισσας ενημερώνει τα μέλη του ότι κατέβαλλε συντονισμένες προσπάθειες για την αδειοδότηση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χορηγεί άδεια χρήσης 4.261.500 m3/ετησίως νερού στον ΤΟΕΒ Γουμένισσας για τη λειτουργία υφιστάμενης επιφανειακής υδροληψίας από ποτάμια απορροή της Τ.Κ. Γρίβας, ∆.Κ. Γουμένισσας ∆.Ε.Γουμένισσας, ∆ήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς.

Τα οφέλη πολλά, με έργα εντασσόμενα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η άδεια χρήσης νερού του ανάλογου αρδευτικού δικτύου.

Σχετικές δημοσιεύσεις