Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΜΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π.

Στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της κατάρτισης των Εθελοντικών Οργανώσεων (Ε.Ο.) που είναι ενταγμένες στο Μητρώο στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) της Ελλάδας και με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στον Τομέα επιχειρησιακής δράσης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (και όχι μόνο) η Π.Υ. Γουμένισσας (ως Παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας) προχώρησε στην εκπαίδευση νέων μελών της Εθελοντικής Οργάνωσης (Ε.Ο.) του «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ – ΤΟ ΠΑΪΚΟ», κατά το χρονικό διάστημα από 03 – 05 – 2022 έως και 19 – 05 – 2022.
Υλοποιήθηκε επιμορφωτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στους τομείς «Δασοπυρόσβεσης & Δασοπροστασίας» διάρκειας πενήντα δύο (52) ωρών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Υ. Γουμένισσας, με εκπαιδευτές – εισηγητές Αξιωματικούς, Πυρονόμους και Υπαξιωματικούς της Υπηρεσίας.
Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε Πανελλαδική γραπτή και πρακτική εξέταση των εκπαιδευομένων καθώς και αντίστοιχη αξιολόγηση του Προγράμματος.
Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος.
Στο ανωτέρω Πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά οχτώ (8) νέα μέλη του «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ – ΤΟ ΠΑΪΚΟ»

Σχετικές δημοσιεύσεις