Ἀνάδειξη νέου Καθηγουμένου στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου

Μέ σεμνότητα καί ἱεροπρέπεια ἐτελέσθησαν οἱ ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη νέου Καθηγουμένου στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου, ὕστερα ἀπό τήν ἀναχώρηση γιά τούς οὐρανούς τοῦ μακαριστοῦ πλέον Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Χρυσοστόμου, Κτήτορος καί πρώτου Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ὡς ἐπίσης καί Κτήτορος καί πνευματικοῦ πατρός τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν» Μεσαίου Θεσσαλονίκης.
Οἱ ἐκλογές διενεργήθηκαν μέ μυστική ψηφοφορία, μέ τάξη καί σεβασμό πρός τίς διατάξεις τοῦ καταστατικοῦ, τοῦ μοναστηριακοῦ ὁμολόγου καί τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου.
Ἀπό τήν Σύναξη τῆς Ἀδελφότητος ἀνεδείχθη παμψηφεί νέος ἰσόβιος Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ὁ ἀδελφός τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος. Μηδεμίας ἐνστάσεως ἀνακυψάσης, τό ἀποτέλεσμα ἔγινε δεκτό μέ χαρά καί ἐνθουσιασμό ἀπό ὅλους τούς ἀδελφούς. Ὁ σεβαστός νέος Καθηγούμενος δέν φέρει μόνον τό ἴδιο ὄνομα, ἀλλά εἶναι καί ὁμόφρων κατά πάντα μέ τόν μακαριστό πνευματικό μας πατέρα. Ἐτύγχανε τῆς ἀπολύτου καί πλήρους ἐμπιστοσύνης του, ἀφοῦ ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἤδη ὁ μακαριστός Γέροντας τοῦ εἶχε ἀναθέσει πλεῖστες ὅσες εὐθύνες ἀναφορικά μέ τήν διοίκηση τοῦ Κοινοβίου ἀλλά καί δημοσίως εἶχε ἐκφράσει τήν προτίμησή του πρός τό πρόσωπο αὐτοῦ ἐν γένει.
Στό πρόσωπο λοιπόν τοῦ νέου Καθηγουμένου συναντήθηκε ἡ προτίμησις τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, ἡ πάλιν καί πολλάκις προφορικῶς ἀλλά καί ἐγγράφως ἐκπεφρασθεῖσα, καθώς καί ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ καί ἐν ἐγκαρδιότητι συναίνεσις πάντων τῶν Πατέρων τῆς ἀδελφότητος.
Τώρα πλέον, διά τῆς ἐκλογῆς τοῦ νεωτέρου Χρυσοστόμου, τοῦ καί προκριθέντος ὑπό τοῦ μακαριστοῦ ἡμῶν Γέροντος Χρυσοστόμου εἰς τό πηδάλιον τοῦ Κοινοβίου, εἴμεθα βέβαιοι πώς ὁ μακαριστός ἡμῶν Γέροντας «ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι», ὁρῶν ἐξ οὐρανοῦ πληρωθεῖσαν τήν βουλήν αὐτοῦ…
Ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Γέροντος Χρυσοστόμου ὡς Καθηγουμένου τῆς ἀδελφότητος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἐπεκυρώθη κατά τά μετοχιακά Ἁγιορειτικά θέσμια καί μέ ἐπίσημο Γράμμα τῆς Κυριάρχου Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, μέ τό ὁποῖο περιέβαλε τήν ἐκλογή μέ τήν εὐλογία της οὐ μήν ἀλλά καί μέ τήν εὐαρέσκειάν της διά τήν καθ᾿ ὅλα νομότυπη, εὐσχημόνως καί ἐν πνεύματι εὐθύνης καί φιλαδέλφου ἑνότητος γεγονυῖα ἐκλογική διαδικασία. Ἔτι δέ, ὁ σεπτός Καθηγούμενος π.Ἐλισαῖος ἐκθείασε τό ὁμόψυχον, ὁμόπιστον καί ὁμόφρον ὡς πολύ καλό καί ἀρραγές θεμέλιον διά τήν νέαν ζωήν εἰς τήν ὁποία ἐκλήθησαν νά πορευθοῦν ὁ τε νέος Καθηγούμενος καί ἡ ἀδελφότης μετά τήν εἰς οὐρανούς ἀναχώρησιν τοῦ πεφιλημένου ἡμῶν Πατρός καί Καθηγουμένου μακαριστοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος ὑπογράμμισε μάλιστα πώς καί τοῦτο ἀκόμη «πιστώνεται» ὡς πνευματική ἐπιτυχία τοῦ ἐν οὐρανοῖς πατρός ἡμῶν, διότι οὗτος ἐπέτυχε νά καλλιεργήσει πνεῦμα ἀγάπης, ταπείνωσης καί ὁμοφροσύνης μέσα στήν μοναστικήν ἀδελφότητα, ὥστε ἅπαντες νά φρονοῦν ἕν καί τό αὐτό, αὐτό πού φρονεῖ ὁ Γέροντας.

Σεβαστέ καί μακαριστέ Γέροντά μας,
Εἴμαστε σίγουροι πώς καθημερινά εἶσαι παρών ἀνάμεσά μας στό μοναστήρι, μᾶς ἀκοῦς, μᾶς χαμογελᾶς καί συγκατανεύεις πατρικά. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι χαίρεσαι πού μᾶς βλέπεις ἑνωμένους καί ἀγαπημένους. Σοῦ φιλοῦμε νοερά τό χέρι. Ταπεινά προσευχόμαστε καί θά συνεχίσουμε νά προσευχόμαστε γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἁγιασμένης ψυχῆς σου ἕως τήν κοινή Ἀνάσταση.
Καλέ μας Γέροντα, τώρα πού βρίσκεσαι στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, στόν Χορό τῶν Φίλων τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων, σέ παρακαλοῦμε, κράτησέ μας νοερά καί πάλι ἀπό τό χέρι, ὅπως ἔκαμες ὅσο σέ εἴχαμε μαζί μας στήν παροῦσα ζωή, ὁδήγησέ μας, κατεύθυνε τά διαβήματα ἡμῶν εἰς ὁδόν σωτηρίας καί ἐλάφρυνε τόν σταυρό τῆς σωματικῆς ἀπουσίας σου.
Ζητοῦμε πάλιν καί πολλάκις τήν εὐχή σου, τήν συμπαράσταση καί τήν βοήθειά σου, ὥστε νά διέλθουμε μέ πνευματική καρποφορία τόν ἐπίλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν. Ἄλλωστε ἐσύ ὁ ἴδιος μᾶς εἶχες παρακινήσει νά σοῦ μιλοῦμε ὅταν θά ἔφευγες, ἀλλά μᾶς εἶχες ἐπίσης ὑποσχεθεῖ πώς δέν θά μᾶς ἀποχωριστεῖς καί ὅτι θά μᾶς εὐλογεῖς ἀπό τούς οὐρανούς.
Πάγχρυσε τῷ στόματι ἀγαπημένε μας Γέροντα, μᾶς εἶπες καί πολλά ἄλλα χρυσά καί ὄμορφα, τά ὁποῖα τά κλείσαμε ὡς παντοντινό θησαυρό μέσα στήν καρδιά μας. Θά τά μοιραστοῦμε σύν τῷ χρόνῳ καί μέ τούς ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένους καλούς ἀδελφούς μας, πρός δική τους ὠφέλεια.
Σέ παρακαλοῦμε, ἑτοίμασέ μας τόπο καταπαύσεως καί καταξίωσέ μας νά βρεθοῦμε κι ἐμεῖς, ἐκεῖ πού εἴμαστε σίγουροι καί πεπεισμένοι πώς τώρα βρίσκεσαι ἐσύ, στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, λουσμένος μέσα στό ἀνέσπερο Φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Μέ τήν εὐχή σου, σεβαστέ μας Γέροντα, ἐμεῖς τά παιδιά σου θά συνεχίσουμε νά βαδίζουμε ἀκλινῶς εἰς τά ἴχνη σου, πορευόμενοι τήν ὄμορφη, χαρούμενη ἀλλά καί μαρτυρική πορεία πρός τήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, προετοιμαζόμενοι μέν γιά τόν Γολγοθά καί τόν Σταυρό, ἀλλά προσδοκῶντες καί τήν Ἀνάστασιν.

πηγή: filoinikodimou.blogspot.com

Σχετικές δημοσιεύσεις