Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Καταστατικού του Λυκείου των Ελληνίδων, καλούνται  τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς στη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 6.00 μ.μ. στο εντευκτήριο του Λ.Ε.Κ., Μητροπόλεως 11. Στη Συνέλευση αυτή θα πραγματοποιηθούν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Θέματα ημερησίας Διατάξεως:
1. Λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του 2019
2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως
3. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός για το χρονικό διάστημα από
01-01-2019 ως 31-12-2019
4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού έτους 2019
6. Οικονομικός προϋπολογισμός για τη διαχειριστική χρήση 1-1-2020 ως  31-12-2020
7. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 1-1-2020 ως 31-12-2020
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
9. Αρχαιρεσίες για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Παρακαλούνται θερμά τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την προσέλευσή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η υπό του καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις σχετικές οικονομικές εκκρεμότητές τους.
Η επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας συνέρχεται αυτοδικαίως την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή στις 07 Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή στον ίδιο χώρο και  την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Κύριο μέλημά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια και η υγεία όλων, γι’ αυτό το λόγο κατά τη διεξαγωγή των εκλογών θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα πάντα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ.

Με εκτίμηση,
το Διοικητικό Συμβούλιο
του Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς

Σχετικές δημοσιεύσεις